Mimořádná výstava »Jugendwerkhof Königstein« © Archiv Festung Königstein gGmbH | www.festung-koenigstein.de

Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku zve na skutečně mimořádnou výstavu »Jugendwerkhof Königstein 1949–1955«. Návštěvníky seznámí s osudy dětí a mladistvých v pracovně-výchovném táboře v letech 1949–1955. V Německu tak vznikla vůbec první výstava svého druhu, která odkrývá příběh jednoho ze sedmi desítek zařízení tohoto typu v bývalém NDR.  

Osiřelé, bombardované, traumatizované, vyhoštěné, všemi opuštěné: mnoho dětí a dospívajících v poválečném Německu trpělo materiálně i duševně. Od utrpení je mnohdy jen malý krok ke zločinu a vzpouře. Kam s problémovými případy ve zpustošené zemi? Vedení NDR zkombinovalo sociální péči o mládež s výkonem trestu a komunistickou ideologií. Tak vznikl koncept pracovně-výchovného tábora pro mládež, tzv. Jugendwerkhof. 

Jugendwerkhof (JWH): Výchovné zařízení pro mládež ve věku od 14 do 20 let. V Německé demokratické republice existovalo zhruba 70 takových zařízení. Mladí lidé obou pohlaví zde byli umístěni v případě, že ve smyslu pedagogiky NDR platili za "obtížně vychovatelné", nebo když jejich výchova neodpovídala státem propagovanému ideologickému cíli "řádné výchovy k socialistické osobnosti", nebo z hlediska různých státních orgánů (škola, závod, policie, StaSi či výbory péče o mládež) neodpovídali socialistickému obrazu.

Asi v sedmdesáti zařízeních v bývalém NDR měli být chlapci a dívky vedeni k tomu, aby se stali „plnohodnotnými členy socialistické společnosti“. Co se ale vlastně dělo za zdmi obrovské pevnosti? Teprve nedávno započal vědecký výzkum této kapitoly německé minulosti. Pevnost Königstein, jedna z nejnavštěvovanějších výletních destinací Saska, nyní významně přispívá k hledání odpovědí a od 5. dubna 2019 zve na mimořádnou výstavu »Jugendwerkhof Königstein 1949–1955«. „Jde o jednu z prvních výstav v Německu, v níž instituce, v jejíž místnostech byl pracovně-výchovný tábor pro mládež, kriticky nahlíží na svoji minulost,“ říká kurátorka Maria Pretzschner z pevnosti Königstein gGmbH a dodává: „V současné době není v německých muzeích srovnatelná výstava. Doufáme, že se další výzkum a zpracování tohoto složitého tématu setká s podporou.“

Příklad pro saský Torgau

Tábor pro mladistvé v pevnosti Königstein byl jednou z prvních institucí v oblasti péče o mládež počátkem NDR. „Do pevnosti byli posíláni mladí lidé, kteří měli za sebou zvláště závažné trestné činy,“ vysvětluje Maria Pretzschner. Pevnost je měla ušetřit opravdového vězení, umožnit jim vyučení a připravit je na řádný život.

Od roku 1949 žilo v Jugendwerkhofu Königstein asi 40 chlapců ve věku od 14 do 18 let. Později mladistvých přibývalo a v určitém období šlo i o dívky. Kapacita zařízení činila 200 míst. Byl to život jako ve vyhnanství.

Díky své odlehlé poloze na stolové hoře a své nedobytnosti sloužila pevnost Königstein od konce 16. století jako saské státní vězení, později vojenské vězení a tábor válečných zajatců. Měla všechny předpoklady k tomu, aby se právě tady vytvořil chráněný prostor pro mladé lidi, skrytý před okolním světem. Podobný koncept izolovaného pracovně-výchovného tábora pro mladistvé byl realizován i na dalších místech NDR, například na zámku Torgau.

Jugendwerkhof Königstein byl pod tlakem veřejnosti, po šesti letech fungování, opět zrušen. 29. 5. 1955 předal zámečník Jugendwerkhofu symbolický obří klíč prvnímu řediteli muzejní pevnosti Königstein a od té doby se pevnost otevřela veřejnosti coby kulturní památka se stálými expozicemi a mimořádnými výstavami.

Symbolický obří klíč od pevnosti Königstein. Na pozadí fotografie z jeho předávání v roce 1955. © Festung Königstein gGmbH | www.festung-koenigstein.de

Výstava ukazuje život chovanců

Výstava „Jugendwerkhof Königstein 1949–1955“  je umístěna v areálu pevnosti v budově Magdalenenburg a je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí. První připomíná historický kontext: Poválečné Německo, sovětskou okupační zónu, tradici pevnosti Königstein coby vězení. Součástí výstavy je projekce velkých fotografií zničených Drážďan a dalších obrazových dokumentů, filmových klipů a zbytků z trosek města. Ukázka nepředstavitelného lidského utrpení, které za sebou zanechává válka. Audio a video stanice umožňují individuální ponoření do historie. Návštěvníci poznají úzkost tehdejších mladých, mnohdy opuštěných, lidí.

Druhá místnost ilustruje každodenní život chovanců: Učňovské vzdělávání, politické vzdělávání, pravidelný denní režim, řízený volný čas. Kromě fotografií z archivu tvrze se též dochoval nábytek a další předměty, např. nářadí ze zámečnické a tesařské dílny, zajímavé dokumenty, domovní řád, vysvědčení, zprávy, inventář a novinové články. Také tato část výstavy nabízí mediální stanice, které návštěvníkům umožní hlubší porozumění toho, jak to tu v poválečných letech vypadalo. Mohou si poslechnout táborovou píseň v podání současného drážďanského chlapeckého sboru.

Tehdejší svědci promlouvají

Zvláště cenná jsou očitá svědectví, která kurátorka ještě stihla zaznamenat. Doslova na poslední chvíli, protože většina pamětníků již nežije. „Bylo pro nás důležité nechat svědky promluvit. Chovanci, pedagogové a jejich příbuzní zprostředkovali velmi živý obraz života na Königsteinu v tehdejší době z různých úhlů pohledu.“, říká Maria Pretzschner. Výpovědi očitých svědků jsou součástí poslechových stanic. V jednom případě dokonce i v českém jazyce.

Ve venkovních prostorách pevnosti nabízí návštěvníkům osm panelů  výhled do historie míst, kde chovanci pracovali, kde pobývali, kudy se pokoušeli uprchnout. V pískovcových zdech se dodnes dochovaly škrábance a rytiny chovanců.

Mimořádná výstava »Jugendwerkhof Königstein 1949-1955« – hlavní informace

KDY: 5. 4. – 3. 11. 2019 | Otevřeno denně od 10 do 18 hodin

Výstava je v němčině, češtině a angličtině. Vhodná pro děti od dvanácti let.

VSTUPNÉ: Na výstavu platí běžná vstupenka do pevnosti.

INFO: www.festung-koenigstein.de (DE)

Německý text

DE: Festung Königstein zeigt Sonderausstellung zur Jugendwerkhofzeit 1949-1955 In einer sehenswerten Sonderausstellung arbeitet die Festung Königstein im Elbsandsteingebirge ein Stück eigene und zugleich DDR-Geschichte auf. Damit ist sie Wegbereiter in Deutschland. Die Schau öffnet am 5. April. Königstein, 4. April 2019 (tpr) – Verwaist, ausgebombt, traumatisiert, vertrieben, mittellos: Viele Kinder und Jugendliche im Nachkriegsdeutschland litten große materielle und seelische Not. Und das Leid führte oftmals zu Kriminalität, Rebellion und Verwahrlosung. Wohin mit den Problemfällen in einem darniederliegenden Land? Die DDR-Führung kombinierte Jugendhilfe, Strafverfolgung und kommunistische Ideologie zum Konzept Jugendwerkhof. In etwa 70 Einrichtungen sollten die Jungen und Mädchen zu „vollwertigen Mitgliedern der sozialistischen Gesellschaft“ geformt werden. Doch was geschah tatsächlich hinter den Mauern? Erst in jüngster Zeit begann die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der deutschen Vergangenheit. Auch die Festung Königstein, eines der meistbesuchten Ausflugsziele in Sachsen, liefert nun einen gewichtigen Beitrag dazu. Ab 5. April zeigt sie die Sonderausstellung „Jugendwerkhof Königstein 1949-1955“. Mit atmosphärischen Inszenierungen arbeitet das Team der berühmten Bergfestung ein bislang weitgehend unbekanntes Kapitel ihrer etwa 800-jährigen Geschichte auf. „Es ist eine der ersten Ausstellungen bundesweit, in der sich eine Institution, in deren Räumen ein Jugendwerkhof bestanden hat, ihrer Vergangenheit stellt“, sagt Kuratorin Maria Pretzschner von der Festung Königstein gGmbH. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es in Deutschlands Museen keine vergleichbare Schau. Wir hoffen, mit unserem Engagement die Aufarbeitung dieses Thema zu fördern.“ Modell für Torgau Der Königsteiner Werkhof war eine der ersten Einrichtungen der Jugendhilfe in der frühen DDR. „Auf die Festung kamen Jugendliche, deren Delikte als besonders schwerwiegend galten“, erklärt Maria Pretzschner. Der Werkhof sollte ihnen die Gefängnishaft ersparen, eine Berufsausbildung ermöglichen und sie befähigen, ein geregeltes Leben zu führen. Ab 1949 lebten etwa 40 Jungen zwischen 14 und 18 Jahren im Jugendwerkhof Königstein. Später kamen weitere hinzu, zeitweise auch Mädchen. Bis zu 200 Jugendlichen bot die Einrichtung Platz. Es war ein Leben wie in der Verbannung. Die als ausbruchsicher geltende Festung mit ihrer abgeschiedenen Lage auf einem Tafelberg sowie ihrer Vorgeschichte als sächsisches Staatsgefängnis, als Militärstrafanstalt, später auch als Kriegsgefangenenlager, besaß alle Voraussetzungen, hier einen von der Außenwelt abgeschirmten Bereich für die jungen Menschen einzurichten. Es reifte die Idee eines geschlossenen Werkhofs heran. Später wurde diese Idee auch in Torgau realisiert. Der Jugendwerkhof Königstein wurde 1955 nach nur sechs Jahren auf Druck der Öffentlichkeit wieder geschlossen. Ausstellung zeigt Leben der Insassen Die Ausstellung „Jugendwerkhof Königstein 1949-1955“ ist in der Magdalenenburg der Festung Königstein zu sehen. In zwei aufeinander aufbauenden Bereichen vermittelt sie eine Vorstellung von der Lebenswelt der Insassen. Der erste Ausstellungsbereich steckt den historischen Kontext ab: Nachkriegsdeutschland, Sowjetische Besatzungszone, die Tradition der Festung Königstein als Gefängnis. Fotoaufnahmen zeigen das zerstörte Dresden auf großer Leinwand. Das unvorstellbare Leid, das der Krieg unter den Menschen hinterließ, vermittelt eine Installation aus Bilddokumenten, Filmausschnitten und Fundstücken aus den Trümmern der Stadt. Video- und Hörstationen ermöglichen ein individuelles Eintauchen in die Materie. Der Besucher erfährt, wie die Heranwachsenden mit ihrer Not umgingen. Und wie in den Nachkriegsjahren die ersten Jugendwerkhöfe, darunter jener auf der Festung Königstein, entstanden. Der zweite Raum veranschaulicht den Alltag der Insassen: Schulunterricht, Lehrausbildung, politische Erziehung, geregelter Tagesablauf, gelenkte Freizeit. Gezeigt werden neben Fotos aus dem Festungsarchiv auch erhaltene Möbel und Gegenstände, Arbeitsgeräte aus der Schlosser- und Tischlerwerkstatt sowie interessante Dokumente, wie die Heimordnung, Urkunden, Zeugnisse, Berichte, Inventarverzeichnisse und Zeitungsartikel. Medienstationen laden zur Vertiefung ein. Das Jugendwerkhoflied wurde eigens für die Ausstellung vom Knabenchor Dresden eingesungen. Zeitzeugen kommen zu Wort Besonders wertvoll sind die Zeitzeugenberichte, welche die Kuratorin im Vorfeld der Ausstellung aufwendig zusammengetragen hat – gerade noch rechtzeitig, denn viele der direkt Betroffenen leben bereits nicht mehr. „Es war uns wichtig, den Menschen eine Stimme zu geben. Insassen, Erzieher und deren Angehörige vermitteln aus verschiedenen Perspektiven ein sehr lebendiges Bild von der Situation damals auf dem Königstein“, so Maria Pretzschner. In Hörstationen sind die persönlichen Schilderungen abrufbar. Auf dem Freigelände der Festung finden Besucher außerdem mehrere Erinnerungsorte. Acht Schautafeln mit historischen Ansichten weisen auf die jeweiligen Stätten des Jugendwerkhofs hin, in denen die Jugendlichen gewohnt und gearbeitet haben, wo Appelle stattfanden, wo es Fluchtversuche gab. Auch Ritzungen der Insassen in die Sandsteinmauern der einstigen Wehranlage sind bis heute sichtbar. Vorträge und Lebendige Bibliothek Zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema Jugendwerkhöfe in der DDR bietet die Festung Königstein zusammen mit der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau am 28. Mai einen Vortrag in der Gedenkstätte Münchner Platz an. Darüber hinaus wird es eine „Lebendige Bibliothek“ geben: Menschen, die sich an die DDR-Zeit in Königstein erinnern, tauschen sich mit Schülern und Interessierten über ihre Erlebnisse aus. Die Sonderausstellung „Jugendwerkhof Königstein 1949-1955“ ist vom 5. April bis zum 3. November täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und auf Deutsch, Englisch und Tschechisch erlebbar. Für Kinder sind die Inhalte der Ausstellung ab einem Alter von zwölf Jahren geeignet. Der Eintritt ist im regulären Festungseintritt enthalten. www.festung-koenigstein.de